இந்திய மரங்களின் பட்டியல்

இந்திய மரங்களின் பட்டியல்

இந்திய மரங்களின் தமிழ் மற்றும் அறிவியல் பெயர்கள்

அக்கரோட்டு – (Juglans regia)
அகத்தி – (Sesbania grandiflora)
அத்தி – (Ficus glomerata)
அரசு – (Ficus religiosa)
அருநெல்லி – (Garuga pinnata)
அழிஞ்சில் – (Alangium lamarckii)
ஆசாரிப்புளி – (Antidesma diandrum)
ஆத்தி – (Bauhinia racemosa)
ஆமணக்கு – (Ricinus communis)
ஆயா – (Holoptelea integrifolia)
ஆல் – (Ficus bengalensis)
ஆவிமா – (Careya arborea)
ஆற்றிலுப்பை – (Bassia malabarica)
ஆற்றுப்பாலை – (Salix tetrasperma)
ஆற்றுப்பூவரசு – (Trewia nudiflora)
இச்சி – (Ficus tsiela)
இடலை – (Olea dioica)
இரச்சை – (Zanthoxylum rhetsa)
இரத்தி – (Ficus gibbosa tuberculata)
இராப்பாலை – (Doli chandrone arcuata)
இராமசீத்தா – (Anona reticulata)
இருட்பூ – (Cynometra rami flora)
இருவேல் – (Xylia dolabriformis)
இரேவற்சின்னி – (Garcinia morella)
இலங்கைக் கருங்காலி – (Dios pyros ebenum)
இலம்பிலி – (Eugenia munronii)
இலவு – (Bombax malabaricum)
இலுப்பை –
ஈரப்பலா – (Artocarpus incisa)
உதி – (Dolichandrone falcata)
உதிரவேங்கை – (Pterocarpus marsupium)
உரப்புப்பிசின் – (Hopea odorata)
உருத்திராக்கம் – (Elœocarpus ganitrus)
உலக்கைப்பாலை – (Mimu sops hexandra)
உலங்காரை – (Eloeocarpus serratus)
உறுப்பா – (Hopea decandra)
ஊழலாற்றி –
எட்டி – (Strychnos nux-vomica)
எண்ணெய் மரம் – (Dipterocarpus indicus)
எருமைமுன்னை – (premna latifolia)
எறுழ் –
ஏழிலைப்பாலை – (Alstonia scholaris)
கசங்கம் – (Sterculia foetida)
கடம்பம் – (Anthocephalus cadamba)
கடலிறஞ்சி – (Ximenia russeliana)
கடலை – (Melastoma malabaricum)
கடிச்சை – (Casearia tomentosa)
கண்டலங்காய் மரம் – (Carappa obvata)
கண்ணா – (Heptapleurum racemosum)
கண்ணாடியிலை மரம் – (Heritiera formes)
கபிலப்பொடி மரம் – (Mallotus philippinensis)
கம்பளிப்பிசின் மரம் – (Gardenia lucida)
கர்க்கவம் – (Elaeodendron glaucum)
கர்ப்பூரவில்வம் –
கரிக்கட்டை மரம் – (Diospyros hirsuta)
கருங்காலி – (Diospyros tupru)
கருந்துவரை –
கரும்பாலை – (Mimusops roxburghiana)
கருவா – (Cinnamomum zeylanicum)
கருவாகை – (Albizzia odoratissima)
கருவாலி – (Elæodendron glaucum)
கருவேம்பு – (Garuga pinnata)
கருவேலமரம்|கருவேல மரம்|கருவேல் – (Acacia nilotica)
கரைவிளங்கு – (Heynea trijuga)
கல்லத்தி – (Ficus tomentosa)
கலிக்கிமரம் – (Parkia biglandulosa)
கலிமருது – (Terminalia tomentosa)
கற்பொறுத்தல் – (Xylopia parvifolia)
கறிப்பாலை – (Putranjiva roxburghii)
காக்காய்ப்பாலை – (Gelonium lanceolatum)
காட்டத்தி – (Diospyros embryopteris)
காட்டாஞ்சி – (Gymnosporia emarginata)
காட்டிருப்பை – (Bassia latifolia)
காட்டுக்கருவா மரம் –
காட்டுக்கிளுவை – (Balsamodendron caudatum)
காட்டுக்குமிழ் – (Callicarpa lanata)
காட்டுக்கோங்கு – (Pygeum wightianam)
காட்டுச்சந்தனம் – (Erythroxylon mono gynum)
காட்டுத்துரியன் – (Cullenia excelsa)
காட்டுநொச்சி – (Vitex altissima)
காட்டுப்பச்சிலை – (Dalbergia lanceolaria)
காட்டுப்பிராய் – (Cœlodepas calyci num)
காட்டுப்புன்னை – (Calophyllum tomentosum)
காட்டுப்பூவம் – (Nephelium longana)
காட்டுமஞ்சரி – (Linociera purpurea)
காட்டுமா –
காட்டுமுருங்கை –
காட்டுவாகை – (Albizzia lebbek)
காண்டாமிருகரத்த மரம் – (Pterocarpus marsupium)
காராஞீலி – (Dipterocarpus bourdilloni)
காரைச்செங்காரி – (Canarium commune)
கானமயிலை – (Nephelium stipulaceum)
கித்தார் – (Citharexylon subseratum)
கிழுவை மரம் –
கீரி – (Pemphis acidula)
கீழாநெல்லி – (Phyllanthus polyphyllus)
குடைவேல் – (Acacia planifrons)
கும்பாதிரி – (Schleichera trijuga)
கும்பி – (Careya arborea)
குமி்ழ் மரம்
குரங்குப்பலா – (Artocarpus Lakucha)
குழிநாவல் – (Myrtus communis)
குறிஞ்சி – (Strobilanthes kunthianus)
கூழ்முன்னை – (Premna corymbosa)
கைப்பங்கொட்டை – (Strychnos ignatii)
கையாப்புடை – (Melaleuca leucadendron minor)
கொட்டைநாகம் – (Eugenia jambo lana)
கொட்டையிலந்தை – (Zizy phus xylopyra)
கொடித்தடக்கி
கொடிமாதுளை – (Limoni-medica)
கொடுக்காய்ப்புளி – (Pithecolobium dulce)
கொய்யா – (Psidium guyava)
கொவிள் – (Acacia suma)
கொன்றை –
கோங்கிலவு – (Cochlospermum gossypium)

சடைச்சி – (Grewia tiliaefolia)
சண்பகப்பாலை – (Litsaea zeylanica)
சண்பகம் – (Michelia champaca)
சந்தன மரம் –
சரலங்கா – (Flacourtia cataphracta)
சவ்வு – (Cycas circinalis)
சவண்டலை – (Berrya ammonilla)
சன்னத்துருக்குவேம்பு – (Cipadessa fruticosa)
சாப்பிரா – (Bixa orellana)
சாயல்வாகை – (Albizzia amara-wightii)
சிலந்தி மரம் – (Ochna squarrosa)
சிற்றிலைப்பொலவு – (Pterospermum suberifolium)
சிறுதேக்கு – (Clerodendrum serratum)
சிறுநாவல் – (Eugenia rubicunda)
சிறுநெல்லி – (Phyllanthus distichus)
சின்னமாவிலிங்கை – (Crataeva roxburghii)
சீமை ஆல் – (Ficus elastica)
சீமை கருவேலமரம் – (Prosopis juliflora)
சீமைக்கிழுவை –
சீமைக்கொட்டைக்களா – (Flacourtia inermis)
சீமைத்தேவதாரு – (Pinus longifolia)
சீமைநூக்கு – (Swietenia mahagoni)
சீமைநெல்லி – (Malpighia coccigera)
சீமைப்பிரப்பமரம் – (Schleichera trijuga)
சீமைமகிழ் – (Sideroxylon inerme)
சீமைமாதுளை – (Cydonia vulgaris)
சீமைவேல மரம் – (Acacia decurrens)
சீனப்பூ மரம் – (Lagerstroemia indica)
சீனி மரம் – (Tetrameles nudiflora)
சீனிப்பலா – (Artocarpus incisa)
சுண்டலி மரம் – (Gomphandra axillaris)
சுதலன் மரம் – (Phoebe paniculata)
சுந்தரி மரம் – (Heritiera littoralis)
சுருளி மரம் – (Mesua ferrea)
சுழுந்து மரம் – (Ixora parviflora)
செங்கடம்பு – (Barringtonia acutangula)
செங்கருங்காலி – (Acacia catechu-sundra)
செங்குமிழ் – (Gmelina asiatica)
செங்குறிஞ்சி – (Gluta travancorica)
செஞ்சந்தனம் – (Pterocarpus santalinus)
செம்புளிச்சை – (Hibiscus sabdariffa)
செம்பூவம் – (Nephalium longana)
செம்மயிற்கொன்றை – (Delonix Regia)
செம்மரம் – (Soymida febrifuga)
செம்முருங்கை – (Cassia marginata)
செவ்வகத்தி – (Sesbania grandiflora-coccinea)
சே மரம் – (Semecarpus anacardium)
சேலை மரம் – (Acacia suma)
சொத்தைக்களா – (Flacourtia ramontchisapida)
சொறிலை மரம் – (Mappia oblonga)
சோலைக் கொடுக்காய்ப் புளிய மரம் – (Garcinia spicata)
தகர மரம் – (Tabernae montana)
தம்பனை மரம் – (Mischidon zeylanicus)
தம்புகை – (Shorea tumbaggaia)
தமரத்தை – (Averrhoea carambola)
தலூரம் – (Shorea talura)
தவிட்டுக்கொய்யா – (Rhodomyrtus tomentosa)
தார்மரம் – (Pinus sylvestris)
தாளி மரம் – (Actinodaphne hookeri)
தாளிசபத்திரி – (Cinnamo muminers)
தான்றி – (Terminalia belerica)
திக்காமல்லி – (Gardenia gummifera)
திருக்கோண மரம் – (Berrya ammonilla)
திருவாத்தி – (Bauhinia tomentosa)
தில்லை மரம் – (Excoecaria agallocha)
துப்பாக்கி மரம் – (Guazuma tomentosa)
தும்பி மரம் – (Diospyros tomentosa)
தும்பிலி மரம் – (Diospyros melanoxylon)
துறட்டு மரம் – (Capparis grandis)
தூணா மரம் – (Cedrela toona)
தூர மரம் – (Datura fasciosa)
தெருணை மரம் – (Scolopia crenata)
தேக்கு –
தேவதாரு – (Erythroxylon monogynum)
தேவதாளி – (Lansium anamallaiyanum)
தேற்றா – (Strychnos potatorum)
தொண்டி – (Sterculia guttata)
தோதகத்தி – (Dalbergia latifolia)
நகரை – (Elæocarpus amoonus)
நஞ்சுண்டம் – (Gardenia turgida)
நஞ்சுண்டன் – (Balanites roxburghii)
நஞ்சுண்டை – (Pittospermum floribundum)
நரிவேங்கை – (Oujeinia dalbergioides)
நல்லமந்தனம் – (Canthium umbellatum)
நறளை – (Vitis lanata)
நறும்பிளி – (Podocarpus latifolia)
நறுவிலி –
நாக்குழிஞ்சான் – (Capparis grandis)
நாகசெண்பகம் – (Tecoma stans)
நாகதகனி –
நாகலிங்கம் – (Couroupita guianensis)
நாட்டக்கரோட்டு – (Aleurites triloba)
நாய்விளா – (Limonia acidissima)
நாய்வேம்பு – (Indigofera viscosa)
நாரத்தை – (Citrus aurantium)
நாவல் – (Eugenia jambolana)
நிருடை – (Acacia latronum)
நிலப்பாலை – (Cleistanthus collinus)
நீர்க்கடம்பு – (Stephegyne parvifolia)
நீர்நாங்கல் – (Mesuaferrea speciosa)
நீர்நாவல் – (Eugenia munronii)
நீர்நொச்சி – (Vitex trifolia)
நீர்ப்பருத்தி – (Hibiscus tiliaceus)
நீர்ப்புன்கு – (Pongamia glabra)
நீர்மருது – (Terminalia arjuna)
நீர்மூளி – (Aglaia minutiflora)
நூக்கம் – (Dalbergia sisoo)
நெட்டிலிங்கம் – (Polyalthia longifolia)
நெட்டைநாரத்தை – (Polyalthia cerasoides)
நெடுநாரை – (Polyalthia coffeeoides)
நெடுவாற்கோங்கு – (Hopea racophlæa)
நெய்க்கொட்டை மரம் – (Harpullia cupanoides)
நெய்ச்சிட்டி – (Grewia orbiculata)
நெரியாசிப்பால் மரம் – (Liquidambar orientale)
நெல்லி – (phyllanthus emblica)
நேர்வாளம் – (Croton tiglium)
நொக்கொட்டா – (Eriobotrya japonica)
நொளைதாளி – (Antidesma bunius)
பச்சிலை மரம் – (Garcinia xanthochymus)
பச்சைக்கோரான் – (Lixora notoniana)
பட்டிகை மரம் – (Symplocos recemosa)
பட்டிலுப்பை – (Diospyros sapota)
பட்டைதாளி – (Actinodaphne madraspatana)
பப்பரப்புளி – (Adansonia digitata)
பயரை – (Elaeodendron glaucum)
பலா – (Artocarpus integrifolia)
பலிசமரம் – (Grewia asiatica-domestica)
பவளமல்லிகை – (Nyctanthes arbor-tristis)
பறங்கிச்சக்கை – (Cinchona officionalis)
பறங்கிச்சாம்பிராணி – (Boswellia serrata typica)
பன்றிக்குத்தி – (Ceriops candolleana)
பன்றித்தாளி – (Litsaeac coriacea)
பன்றிமொத்தை – (Trapa bispinosa)
பன்னீர் மரம் – (Guettardā speciosa)
பாதிரி –
மஞ்சட்பூ வகை – (Stereospermum chelonoides)
ஊதாப்பூ வகை – (Stereospermum suaveoleons)வெள்ளைப்பூ வகை – (Stereospermum xylocarpum)
பாலை –
பாலையுடைச்சி – (Oroxy lum indicum)
பிசின்பட்டை மரம் – (Litsaa sebifera)
பிரம்புக்கொன்றை – (Cassia siamea)
பிராய் – (Streblus asper)
பில்லிபிச்சு – (Mappia foetida-oblonga)
பில்லைமருது – (Terminalia paniculata)
பீக்கருவேல் – (Acacia farnesiana)
பீநாறி – (Sterculia foetida)
பீவேல் – (Acacia farnesiana)
புரசு – (Butea frondosa)
புல்லமருது – (Terminalia paniculata)
புலிநகம் – (Martynia diandra)
புளி – (Tamarindus indicus)
புளிச்செவ்வந்தி – (Eriolœna hookeriana)
புளிமா – (Spondias mangifera)
புறங்கைநாறி –
புங்கம் – (Pongamia glabra)
புன்னை – (Calophyllum inophyllum)
பூக்கண்டல் – (Kandelia rheedii)
பூண்தேக்கு – (Klimnoria hospita)
பூத்தாளி – (Givotia rottleriformis)
பூதங்கொல்லி – (Poecilo neuron pauciflorum)
பூந்தேக்கு – (Kleinhovia hospita)
பூம்பாதிரி –
இளஞ்சிவப்புப் பூவகை – (Stereospermum snaneolens)
நீள்வட்ட இலை வகை – (Dolichandrone crispa)
பூமருது – (Terminalia paniculata)
பூலா மரம் – (Bombax malabaricum)
பூவந்தி –
Trijugate-leaved soapnut – (Sapindus tri foliatus)
Four-leaved soap-nut – (Hemigyrosa canescens)
பூவரசு – (Thespesia populnea)
பெரியதகரை – (Leucaena glauca)
பெரியலவங்கப்பட்டை மரம் – (Cinnamonum macrocarpum)
பெரியவாய் மரம் – (Saccopetalum fomentasum)
பெருகளர்வா – (Salvadora oleoides)
பெருங்காய மரம் –
பெருங்காயா – (Edule memecylon)
பெருநறுவிலி – (Cordia obliqua typica)
பெருமரம் – (Ailanthus excels)
பெருமூங்கில் – (Bambusa arundinaca)
பெருவிளா – (Salvadora persica)
பேய்க்கடுக்காய் – (Lagerstroemia parviflora-typica)
பேய்க்கண்டல் – (Rhizophora mucronata)
பேய்க்குருந்து – (Atalantia zeylanica)
பேய்முன்னை – (Trema orientalis)
பேரகத்தி – (Sesbania grandiflora typica)
பேரி – (Pyrus communis)
பேழைமரம் – (Careya arborea)
பொட்டுத்துவரை – (Diospyros insignis)
பொன்பாதிரி – (Sterospermum chelonoides)
பொன்னறுவிலி – (Cordia sebestena-speciosa)
மகலிங்கம் – (Schrebera swietenioides)
மகிழ் – (Mimusaps elangi)
மங்குஸ்தான் – (Garcinia mangastana)
மஞ்சட்கடம்பு – (Adina cordifolia)
மஞ்சட்காஞ்சி – (Garcinia timberti)
மஞ்சட்கொன்றை – (Cassia glauca)
மஞ்சணாறி மரம் – (Morinda citrifolia)
மஞ்சாடி மரம் – (Adenanthera paronina)
மட்டிப்பால் மரம் – (Ailanthus malabaricus)
மடையன்சாம்பிராணி மரம் – (Hardwickia pinnata)
மணிப்புங்கம் – (Erioglossum rubiginosum)
மதகரிவேம்பு – (Chickrassia tabularis)
மதனகாமேசுவரம் – (Cycas circinalis)
மதுக்காரை மரம் – (Randia dumetorum)
மந்தாரை – (Bauhinia purpurea)
மயிர்மாணிக்கம் – (Colubrina asiatica)
மயிலடி மரம் – (Vitex pube scens)
மயிலை மரம் – (Vitex alata)
மலப்பருத்தி – (Sterculia colorata)
மலாக்காசாம்பிராணி மரம் – (Styrax benzoin)
மலைக்கிளுவை – (Balsamodendron pubescens)
மலைக்குறட்டை – (Euonynous dichotomus)
மலைக்கொன்றை –
(Acrocarpus fraxinifolius)
(Cassia montana)
மலைத்தணக்கு – (Hymenodictyon obovatum)
மலைநாரத்தை – (Limonia alata)
மலைநாவல் – (Eugenia caryophyllaea)
மலைப்புன்கு – (Celtis wightii)
மலைப்பேரீச்சு – (Cycas beddomei)
மலைமா – (Balasamodendron caudatum)
மலையாத்தி –
(Bauhinia malabarica)
(Bauhinia variegata)
மலையிச்சி – (Ficus retusa)
மலையெருக்கலை – (Felicium decipiens)
மலைவட்டை மரம் – (Hydnocarpus alpina)
மலைவாகை – (Pithecolobium coriaceum)
மலைவிராலி – (Walsura piscidia)
மலைவேம்பு –
(Melia azedarach)
(Melia composita)
மாசக்காய் மரம் – (Quercus robur)
மா – (Mangifera indica)
மாரிமா – (Spondias dulcis)
மாவிலிங்கம் – (Crataeva religiosa roxburghii)
மான்சாரை –
(Semecarpus auriculata)
(Agrostistachys longifolia)
மீனா மரம் – (Spondia aurentalis)
முசுக்கட்டை மரம் – (Morus indica)
முட்டைக்கோங்கு – (Gyrocarpus jacquini)
முதிரை – (Chloroxylon swietenia)
முந்திரி – (Anacardium occidentale)
முருக்கன்மரம் – (Butea frondosa)
முருங்கை – (Moringa pterygosperma)
முள்வேல் – (Gymnosporia emarginata)
முள்ளுக்காரை – (Randia dumetorum)
முள்ளுச்சீத்தா மரம் – (Anona muricata)
முள்முருக்கு – (Erythrina indica)
முள்ளுமுருங்கை – (Berberis nepalensis)
மேப்பிள் –
மேனா மரம் – (Fraxinus ornus)
யா
வாகை மரம்
வாத நாராயண மரம்
வாழை
விசிறி வாழை
வில்வம்
விளா
வெண்கடம்பு –
வெள்ளால் – (Ficus benjamina)
வேம்பு –
வேங்கை மரம்
வேர் பலா
கமுகு
தென்னை
மூங்கில்
பனை

பகிரவும்:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
பசுமை விவசாயம்
பசுமை விவசாயம்

என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் நான் ஒரு யூடூப் சேனல் வச்சி இருக்கேன் அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாய்களின் தோட்டத்திற்கே சென்று விவசாய்களின் அனுபவங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறேன்

Leave a Reply

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories