கால்நடைகளில் பூச்சி மேலாண்மை

கால்நடையை பற்றிய நாட்டு பழமொழிகளும் அவற்றை தாக்கக்கூடிய மடிநோயை தடுக்கும் முறைகளும்

கால்நடையை பற்றிய நாட்டு பழமொழிகளும் அவற்றை தாக்கக்கூடிய மடிநோயை தடுக்கும் முறைகளும் “மாடா

Read More »

கால்நடைகளில் குடற்புழு நீக்கம் மற்றும் தடுப்பூசி போடுதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கே காணலாம்..

கால்நடைகளில் குடற்புழு நீக்கம் குடற்புழு நீக்கம் செய்தல்:கால்நடைகளின் உணவுப்பாதையில் உள்ள அகஒட்டுண்ணிகளான நாடாப்புழுக்கள்,

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories