பண்ணை கருவிகள்

மின் இயந்திரம்

மின்சாரத்தில் இயங்கும் தரம் பிரிக்கும் இயந்திரத்தை வெவ்வேறு வேகங்களில் இயக்கலாம். 580 கிலோ

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories