இயற்கை முறையில் எப்படி பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவது

நான் ஒரு பட்டதாரி நிலத்தை லீசுக்கு எடுத்து ஏக்கருக்கு 70 ஆயிரம் சம்பாதிக்கிறேன் இயற்கை விவசாயத்தில்

நான் ஒரு பட்டதாரி நிலத்தை லீசுக்கு எடுத்து ஏக்கருக்கு 70 ஆயிரம் சம்பாதிக்கிறேன்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories