இயற்கை விவசாயம்

சூடோமோனஸ் புளோரோசன்ஸ்

சூடோமோனஸ் புளோரோசன்ஸ் இது பயிரின் வளர்ச்சியை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய பயிர்களின் வேர்ப்பகுதியில் காணப்படும் ஒரு

Read More »

இயற்கை வழி விவசாயத்தில் எப்பொழுதும் மண்ணுக்கு உணவு கொடுக்க சில புள்ளி விபரங்கள் – நமக்கு தெரிய வேண்டியது

இயற்கை வழி விவசாயத்தில் எப்பொழுதும் மண்ணுக்கு உணவு கொடுக்க சில புள்ளி விபரங்கள்

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories