கத்திரி செடி இல் பூச்சி தாக்குதல்

கத்திரியை தாக்கும் காய்துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்த

கத்திரியை தாக்கும் காய்துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்த அறிகுறி குருத்து வாடிக் காணப்படும்/நடுக்குருத்து காய்தல் குருத்து

Read More »

Follow Us

Archives

Most Popular

Categories